طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب در مشهد
مطب طب سوزنی در مشهد
طراحی مطب گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب پزشکی گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان

تصاویر اجرایی از طراحی پروژه مطب طب سوزنی

سال : 1400
مکان : مشهد
کافرما: جناب آقای دکتر ذبیحی و خانم دکتر عزیزی
طراحی، نظارت و اجرا: گروه معماری سعیدیان