گروه معماری سعیدیان
آشپزخانه کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان

طراحی و اجرا آشپزخانه کلاسیک

سال ساخت: 1400
مکان : شهر مشهد
کافرما: جناب آقای مهندس ذبیحی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی