طراحی اتاق مدیریت کلاسیک گروه معماری سعیدیان
طراحی اتاق مدیریت کلاسیک
طراحی اتاق مدیریت کلاسیک
طراحی اتاق مدیریت کلاسیک گروه معماری سعیدیان
طراحی اتاق مدیریت کلاسیک گروه معماری سعیدیان
طراحی اتاق مدیریت کلاسیک گروه معماری سعیدیان
طراحی اتاق مدیریت کلاسیک گروه معماری سعیدیان

طراحی اتاق مدیریت کلاسیک

سال : 1400
مکان : شهر مشهد
کافرما: جناب آقای دکتر ذبیحی
مدیر تیم طراحی : سرکارخانم مهندس نجفی