طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان
طراحی مطب طب سوزنی گروه معماری سعیدیان

طراحی مطب سوزنی

سال : 1400
مکان : شهر مشهد
کافرما: جناب آقای دکتر ذبیحی
مدیر تیم طراحی : سرکارخانم مهندس نجفی