گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان

پروژه فرامرز

سال ساخت: 1395
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 350 متر
متراژ زیربنا: 1570 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای زینل زاده
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی