گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1392
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 600 متر
متراژ زیربنا: 3800 متر
تعداد واحد: 17
کافرما: صامی الشحاب – عربستان صعودی
مدیر تیم طراحی : گروه معماری سعیدیان