گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان

پروژه ملک آباد

سال ساخت: 1393
مکان: شهر مشهد
متراژ زمین: 500 متر
متراژ زیربنا: 1750 متر
تعداد واحد: 3
کافرما: جناب آقای صنعتی
مدیر تیم طراحی: خانم مهندس نجفی