طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
طراحی نما در مشهد
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
پروژه ویلا مدرن در مشهد
پروژه ویلا مدرن در مشهد
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا مدرن
گروه معماری سعیدیان
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی ویلا مدرن
پروژه ویلا مدرن در مشهد
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی ویلا مدرن
پروژه ویلا مدرن در مشهد
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی ویلا مدرن
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا مدرن
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن

طراحی و اجرا ویلای مدرن

سال ساخت: 1398
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 7000 متر
متراژ زیربنا: 1200 متر
تعداد واحد :2
کافرما: جناب آقای سیاسی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی