گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
معماری اتاق خواب
معماری اتاق خواب
گروه معماری سعیدیان
معماری داخلی منزل
معماری ساختمان
معماری داخلی منزل
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
معماری کلاسیک ساختمان
گروه معماری سعیدیان
طراحی داخلی ساختمان
معماری داخلی منزل
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1395
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 250 متر
تعداد واحد:1
کافرما: جناب آقای شاه محمدی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی