گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1394
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 700 متر
متراژ زیربنا: 3920 متر
تعداد واحد: 12
کافرما: مهندس سعیدیان
مدیر تیم طراحی : گروه معماری سعیدیان